Samenwerkingen

Onze school wordt begeleid door Vrij CLB “Het Kompas” (Mechelen)

Het CLB-team dat onze school begeleidt:

Het CLB is te bereiken op:
Vijfhoek 1A, 2800 Mechelen
015 41 89 11

Een CLB kan helpen met:

 • Leren en studeren: als het leren moeilijk gaat, vermoeden van een ontwikkelingsstoornis (bv ADHD, ASS, …) ,…
 • Schoolloopbaanbegeleiding: vragen bij de studiekeuze, veranderingen van opleidingsvorm en/of type, vragen naar andere vorm van onderwijs (bv gewoon of deeltijds onderwijs), time-out projecten, …
 • Psychische en sociale problemen: stress, faalangst, pestproblemen, grensoverschrijdend gedrag, spijbelen, aanvraag thuisbegeleiding, internaat, …
 • Preventieve gezondheidszorg: inentingen, groeistoornissen, druggebruik, overgewicht …

Ouders, kinderen, leraren en directies kunnen er gratis terecht bij een team van artsen, verpleegkundigen, psychologen, pedagogen en maatschappelijk werkers.

Het CLB werkt enkel vraaggestuurd: op vraag van de ouders of van de school. Als ouder kan je altijd zelf om begeleiding vragen. Vraagt een school om een leerling te begeleiden, dan zal het CLB altijd de toestemming van de ouders vragen of van de leerling zelf als die bekwaam is om zelf beslissingen te nemen (richtleeftijd 12 jaar).

De tussenkomst van een CLB is niet verplicht, behalve in 2 situaties:

 • Als je kind regelmatig afwezig is
 • Bij sommige medische onderzoeken (verplicht of niet, ouders krijgen in elk geval vooraf informatie over een medisch onderzoek)

Het CLB houdt van elk kind een dossier bij en geeft op school enkel informatie en tips die de leraar nodig heeft om je kind goed te begeleiden.

Als je kind 12 jaar is of ouder en in staat om zelf te beslissen, dan mag het zelf zijn dossier inkijken. De ouders of voogd mogen het dossier dan alleen inkijken met toestemming van het kind.

Een aantal stukken van het dossier blijven geheim voor jou en je kind:

 • Informatie over andere personen
 • Informatie van iemand anders dan jijzelf of je kind, als die persoon vraagt om die niet vrij te geven
 • Informatie van gerechtelijke overheden, zoals van de rechtbank

Het CLB moet het dossier doorgeven aan het CLB van de nieuwe school.

Jij als ouder kan je daartegen verzetten, of  je kind als het in staat is om zelf te beslissen (richtleeftijd 12 jaar). Doe dat binnen de 10 dagen na de officiële mededeling van de overdracht.

Deze gegevens gaan in elk geval naar het nieuwe CLB, of je dat nu wil of niet:

 • Identificatiegegevens: naam, adres, geboortedatum …
 • Medische gegevens: informatie van het medisch onderzoek, inentingen
 • Spijbelgegevens

Je kan je ook niet verzetten tegen de overdracht van het verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs en/of het gemotiveerd verslag.

Ouders zijn onze belangrijkste bondgenoten wat betreft de opvoeding en opvolging van onze leerlingen. Wij willen ze dan ook graag op zoveel mogelijke manieren betrekken.

Ouders krijgen 3 maal per jaar een nieuwsbrief en kalender met daarop een overzicht van de geplande activiteiten, vrije dagen en vakantieperiodes.

Wij organiseren ook enkele infomomenten waarop wij onder andere meer uitleg geven over de werking van de school, over de verwachtingen van de stages, over de verschillende studiemogelijkheden, over de schoolverlaters,…

Vier maal per jaar voorzien wij een oudercontact waar wij graag het rapport met de ouders bespreken.

De schoolagenda is een belangrijk informatie-en communicatiemiddel. Wij vragen dan ook aan de ouders om deze wekelijks na te kijken en te ondertekenen zodat opvolging langs beide kanten mogelijk is.

U kan ons elke dag telefonisch bereiken op het nummer 015 24 42 85.

Heeft u nood aan een gesprek, dan bent u altijd welkom. Wij vragen wel om op voorhand een afspraak te maken zodat we voldoende tijd kunnen vrij maken voor dit gesprek.

Op evenementen zoals de opendeurdag of de restaurantdag ontvangen wij u met veel plezier in een ongedwongen sfeer.

Deze raad is samengesteld uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van de ouders , het onderwijspersoneel en de lokale gemeenschap.

In de schoolraad krijgen de personeelsleden, de lokale gemeenschap en de ouders / opvoeders inspraak in het dagelijks onderwijsgebeuren in de school, waarvoor het schoolbestuur de eindverantwoordelijkheid draagt. Verkiezingen voor deze schoolraad gebeuren elke vier jaar.

Er wordt drie keer per schooljaar vergaderd.

Het schoolbestuur is volgens de wet, de overheid en de natuurlijke en/of rechtspersoon die voor de onderwijsinstelling de verantwoordelijkheid opneemt.
Ze is de initiatiefnemer van de school en is verantwoordelijk voor het verder functioneren ervan.
Ze bepaalt het karakter of de strekking van het door hen verstrekte onderwijs.

Het schoolbestuur van het IMG wordt genoemd:

VZW Instituut Mevrouw Govaerts
Kastanjedreef 12
2220 Heist-op-den-Berg

Zij is de rechtspersoon die voor het BuSO – Instituut Mevrouw Govaerts, de verantwoordelijkheid opneemt.