Schoolvisie

Als katholieke school voor Buitengewoon Onderwijs willen we ons als schoolteam inzetten voor kinderen met specifieke zorgvragen. Vanuit onze katholieke opdracht willen wij ons engageren om deze kinderen kansen tot ontplooiing aan te reiken.

Onze school biedt basisonderwijs aan kinderen met een attest Basisaanbod (BA), type 2  en type 9.  Dit zijn kinderen met één of meerdere specifieke leerstoornissen, ASS en/of ontwikkelingsachterstand.  We brengen hen basisleerstof, vaardigheden en technieken, waarden en attituden bij die ze in het dagelijkse leven het meest nodig zullen hebben.

We werken ervaringsgericht  en streven naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid van de leerlingen. Daarbij moeten we hen ook voorbereiden op levenssituaties die na de schoolperiode belangrijk worden voor het kind en waaraan het als volwassene moet kunnen deelnemen. We trachten dan ook om  zoveel mogelijk te vertrekken  vanuit de sterktes van het kind en ons niet te fixeren op hun beperkingen. Hierbij is een aanpak van individualisatie en differentiatie  niet weg te denken.

Belangrijke klemtonen in ons pedagogisch project willen we als volgt formuleren:
 • Streven naar kwalitatief onderwijs
  Dit betekent dat ieder kind, van gelijk welke afkomst, recht heeft op zelfrealisatie en het maximaal ontplooien van zijn mogelijkheden, niet alleen op cognitief vlak. Er moet ook plaats zijn om hun lichamelijke, muzische, communicatieve en sociale vaardigheden te ontdekken en verder te ontplooien.  Hiervoor trachten we als team zoveel mogelijk ervaringsgericht te werken om het welbevinden en de betrokkenheid van elke leerling te verhogen. Door stappenplannen te gebruiken en aandacht te schenken aan zelfredzaamheid  streven wij er naar om onze leerlingen meer zelfvertrouwen te geven zodat zij een evenwicht vinden tussen hun (beperkte) mogelijkheden en de hoge eisen en verwachtingen die in de maatschappij leven. Tevens willen wij ons inzetten om hen waarden en normen bij te brengen,   hen weerbaar te maken en  hen  op te voeden tot relatie-bekwame jongeren.
 • Ieder kind heeft recht op kansen
  Als katholieke school voor Buitengewoon Onderwijs schenken wij aandacht aan kinderen met leerproblemen en specifieke onderwijsbehoeften. Ieder kind heeft zijn talent, beperkingen, gevoelens,  waarden, normen,  twijfels…
  Elk kind is uniek en heeft een eigen zorgvraag en dus nood aan een eigen aanpak. In onze school werken we ontwikkelingsgericht en vertrekken we vanuit de noden en zorgvraag van de leerling. Om er voor te zorgen dat we zoveel mogelijk onderwijs op maat van de leerling geven gebruiken we het cyclisch proces van handelingsplanning. In dit proces staat elke leerling met zijn zorgvraag centraal. Om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de individuele zorgvraag van onze kinderen gaan we ook regelmatig differentiëren. Leerlingen krijgen hun leerstof op hun niveau en hun tempo aangeboden. Ze worden verdeeld over verschillende pedagogische eenheden rekening houdend met hun kalenderleeftijd, taalniveau en emotionele leeftijd. Zo zitten onze leerlingen in aparte niveaugroepjes voor rekenen en lezen en wordt er op regelmatige basis klasoverschrijdend gewerkt. Ook binnen deze niveaugroepen wordt er nog gedifferentieerd (soort oefeningen, aantal oefeningen…), al dan niet met inzet van het paramedisch personeel.
 • Een gedeelde verantwoordelijkheid voor goed onderwijs
  Onderwijs en opvoeding in onze school zien wij als een gedeelde verantwoordelijkheid. We streven dan ook naar een optimale samenwerking binnen het team. Hiervoor werken de klasleerkrachten in onze school samen met een multidisciplinair team dat bestaat uit: logopedisten, kinesisten,  schoolpsycholoog, orthopedagogen, BLIO, sociaal-verpleegkundige, leerkracht L.O. en  ambulante leerkrachten.
  Iedere leerkracht werkt vanuit zijn discipline samen aan eenzelfde doel:  kinderen stimuleren om te groeien in de verschillende domeinen en hen voor te bereiden op een zo groot mogelijke  zelfstandigheid. Deze  ondersteuning kan klasintern gebeuren of tijdens een apart therapiemoment. Dit kan pas slagen als er eensgezindheid is omtrent visie en naleving van gemaakte afspraken tussen het schoolteam, de ouders , leerlingen en derden (CLB, GON…). Vanuit onze christelijke visie streven wij naar een gezonde leef-en werksfeer  waarin begrip, respect, verdraagzaamheid, geduld en vertrouwen een belangrijke plaats innemen.  Het is dan ook belangrijk dat ons schoolteam, ouders en leerlingen deze visie respecteren.
 • Omgang met onze kinderen
  Als schoolteam leven we mét onze kinderen.  Dit houdt in dat we dagdagelijks op een geïnteresseerde manier met hen omgaan. Hierdoor kunnen we dan ook positief gedrag stimuleren, hen steunen  en eventuele nieuwe zorgvragen bij hen ontdekken.
  Door deze betrokkenheid  hebben we ook een betere beeldvorming  van de leerling. Zo krijgen we ook beter zicht op hun sterke kanten die we dan kunnen aanwenden om hun beperkingen te compenseren of bij te werken.  We houden rekening met de leef- en interessewereld van de kinderen bij de uitwerking van de lesinhouden. We trachten ons onderwijs zo functioneel mogelijk  te maken. Weten wat je leerlingen bezighoudt is hiervoor een noodzakelijke voorwaarde. Ook vinden we het belangrijk dat leerlingen betrokken zijn met elkaar.
  Om dit te bereiken gebruiken we verschillende werkvormen waardoor leerlingen de meerwaarde ontdekken van samenwerken. Tevens  stimuleren we zo ook hun sociale vaardigheden op een positieve manier. Ze leren op deze manier ook elkaars sterktes  kennen  en leren respect te hebben voor elkaars zwaktes. Zo leren leerlingen niet enkel van elkaar maar ook met elkaar.