Stage

Vanaf de kwalificatiefase (4de en 5de jaar) wordt er zoveel mogelijk praktische werkervaring in de opleiding van de leerling gebracht.
Tijdens de stages in het gewone arbeidscircuit moeten de leerlingen de mogelijkheid hebben om ervaring op te doen in de technische, fysische en sociale aspecten van een arbeidsmilieu. De leerlingen kunnen deze ervaringen toetsen aan hun eigen kennis, vaardigheden en attitudes.
Daarnaast geven we de leerling ook de kans zich individueel te oefenen in werksituaties via stage.
In opleidingsvorm 3 is de stage een verplicht onderdeel van de opleiding.
Bij bepaalde opleidingen doen de leerling praktijk op verplaatsing (POV). Heel de klas doet dan, onder begeleiding van de leerkracht, ervaring op in een werksituatie die aansluit bij de gekozen richting.

Hier kan je volgende documenten downloaden:

 • voor het 4de jaar: 15 werkdagen
 • voor het 5de jaar: 30 werkdagen

bekijk hier de planning op de kalender.

Om als stagebedrijf in aanmerking te komen moet het bedrijf ten minste één werknemer tewerkstellen waarvoor de werkgeversbijdrage in de sociale zekerheid wordt betaald.

De stages kunnen niet worden georganiseerd in bedrijven uitgebaat door de ouders of door verwanten tot in de tweede graad.

 • Nachtarbeid en zondagarbeid zijn verboden. Indien de werkgever de vraag stelt om op zaterdag stage te lopen, zal dit voorstel door de betrokken leerkrachten besproken worden. Stage op zaterdag wordt alleen in uitzonderlijke gevallen toegestaan.
 • Op de stageplaats wordt de leerling gelijkgesteld met een gewone werknemer. Dit houdt in dat de leerling hetzelfde aantal uren presteert als een normale werknemer binnen de onderneming/bedrijf.
 • De stage is onbezoldigd.
 • De leerling gaat zelf of samen met zijn ouders op zoek naar een stageplaats.
 • De leerling loopt stage op 2 verschillende stageplaatsen. Bij uitzondering kan er een stage gelopen worden op éénzelfde stageplaats. Dit wordt goedgekeurd door de stagecoördinator en de vakleerkracht, mits motivatie (zoals bijv. kans op een vaste job).
 • De leerling houdt een stageboek bij.
 • Er wordt een stageovereenkomst opgesteld. De stageovereenkomst wordt in drievoud ondertekend door de school, de leerling en het stagebedrijf. Elke partij beschikt over een ondertekende stageovereenkomst voor de aanvang van de stage.
 • De leerlingen van GK en LA ondergaan voor de aanvang van de eerste stageperiode een medisch onderzoek.
 • De leerling wordt tijdens de lessen BGV en GASV voorbereid op de stage. De stageplaats krijgt vooraf de nodige informatie zoals het doel van de stage, de aanpak van de leerling, de vaardigheden die de leerling al dan niet beheerst, …