Partners

De begeleiding van het CLB situeert zich op 4 domeinen:

  • psycho-sociaal functioneren
  • preventieve gezondheidszorg
  • leren en studeren
  • onderwijsloopbaanbegeleiding

 

Het CLB is georganiseerd in ankerteams, trajectteams, een medisch team, een infoteam en een ondersteunend team.

 

Aan iedere school is een CLB-medewerker verbonden die elke nieuwe vraag beluistert. Deze medewerkers vormen samen het ankerteamvan het CLB.

 

Leerlingen en ouders kunnen rechtstreeks of via de school contact opnemenmet de ankermedewerker.

De school weet wie de ankermedewerker is en hoe die kan gecontacteerd worden. Via de website www.clbkompas.be kan u eveneens deze info vinden of bekijk even het filmpje speciaal gemaakt om de nieuwe werking van het CLB duidelijk te maken.

 

Als de school advies wenst rond een leerling of wil dat het CLB deze leerling begeleidt, dan bespreekt de school dit vooraf met deze leerling en/of de ouders.

 

Afhankelijk van de vraag

  • neemt de ankermedewerker dit zelf op en geeft advies of informatie
  • geeft de ankermedewerker de vraag door naar een medewerker van het trajectteam van het CLB, die in overleg de interventies afspreekt
  • verwijst de ankermedewerker door naar externe hulpverleners.

In het trajectteamwerken verschillende disciplines : artsen, maatschappelijk werkers, psychologen/pedagogen en verpleegkundigen. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het opnemen van alle vragen die door het ankerteam worden doorgegeven. Zij zijn niet gebonden aan één  school.

 

Voor de begeleiding van leerplichtproblemen(veelvuldige afwezigheden) is instemming van de leerling of van de ouders niet vereist. School en CLB werken hierbij nauw samen.

 

In het medisch teamverzorgen clb-artsen en paramedici de systematische contactmomenten.

 

Ze vaccineren en nemen vragen op rond besmettelijke ziekten.

Vanaf schooljaar 2019-2020 is er een verplicht contactmoment in de eerste kleuterklas, het eerste leerjaar, het vierde leerjaar, het zesde leerjaar en het derde jaar secundair. Voor het contactmoment van de eerste kleuterklas zetten we in op maximale aanwezigheid van de ouders.

Na toestemming kan er gevaccineerd worden in het eerste leerjaar ( Difterie, Tetanus, Pertussis, Polio), het vijfde leerjaar van de lagere school (Mazelen, Bof, Rodehond), in het eerste jaar secundair (Baarmoederhalskanker) en het derde jaar secundair (Difterie, Tetanus, Pertussis). Voor leerlingen die geen klassiek schooltraject lopen, doen we een leeftijdsgebonden aanbod. We zien  deze leerlingen op de leeftijd van 3 jaar, 6 jaar, 9 jaar, 11 jaar en 14 jaar.

 

De systematische contactmomenten zijn wettelijk verplichtvoor iedere leerplichtige leerling. De ouders of de leerling vanaf 12 jaar kunnen zich wel verzetten tegen het uitvoeren van het systematisch contactmoment  door een bepaalde clb-arts of verpleegkundige van het centrum. Dit verzet moet via een aangetekend schrijven (officieel formulier verkrijgbaar op het CLB) worden ingediend bij de directeur van het CLB. Het contactmoment moet dan wel binnen een termijn van negentig dagen worden uitgevoerd door een andere clb-arts of door een andere bevoegde arts. In dat laatste geval betalen de ouders zelf de dokterskosten.

 

School en ouders hebben de plicht om hun medewerking te verlenen aan de organisatie en de uitvoering van de systematische contactmomenten en de preventieve maatregelenin het kader van besmettelijke ziekten.

 

Het infoteamvan het CLB organiseert collectieve infomomenten voor leerlingen en ouders over de studiekeuzes die moeten gemaakt worden op de scharniermomenten tijdens de schoolloopbaan: de overgang van basis naar secundair onderwijs, de overgang van 1stenaar 2degraad secundair onderwijs en de overgang van secundair onderwijs naar hoger onderwijs of arbeidsmarkt.

 

Het ondersteunend teambiedt een warm onthaal in het centrum en verzorgt de logistieke ondersteuning bij alle medewerkers.

 

Bij de start in een nieuwe school, worden leerlingen en ouders geïnformeerd over de werking van het CLB. Ook de school informeert ouders, leerlingen en eigen personeel over het CLB waarmee ze samenwerkt.

 

Als een leerling van school verandert, behoudt het CLB zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een andere school.

 

Het CLB kan in de school besprekingen en overleg over leerlingen, leerlingenbegeleiding, zorgverbreding en andere acties of projecten bijwonen.

 

Het CLB en de school kunnen belangrijkeinformatie over leerlingenuitwisselen.

Behalve aan het schoolpersoneel, mogen het CLB en de CLB-medewerkers geen relevante gegevens uit het dossier aan derden bezorgen. Dit kan enkel op verzoek en/of mits toestemming van de leerling en/of de ouders.

Bij het doorgeven en het gebruik van deze gegevens wordt rekening gehouden met de regels over het beroepsgeheim en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

 

Het CLB heeft de plicht om het pedagogisch project van de schoolte respecteren.

Het CLB respecteert altijd de rechten van het kind.

CLB Het Kompas houdt volgende waardenhoog in het vaandel: deskundig, respectvol, betrouwbaar, kansenbevorderend en oplossingsgericht.

 

  • Het CLB-dossier

Het CLB legt voor elke leerling waarvoor een begeleiding wordt gestart, een dossier aan. Hierbij wordt rekening gehouden met de regels over het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De regels voor de samenstellingvan het dossier en de procedure voor inzagein het dossier zijn door de regelgeving bepaald. Meer informatie hierover is te verkrijgen bij het CLB.

 

Als de leerling van school en daardoor ook van CLB verandert, zal het CLB-dossier 10 dagen na inschrijving bezorgd worden aan het nieuwe CLB.De leerling of de ouders hoeven daar niets voor te doen. Bij een inschrijving voor een volgend schooljaar wordt het dossier pas na 1 september overgedragen.

 

Indien de leerling of de ouders niet wensen dat het dossier wordt overgedragen, dan moet er binnen de 10 dagen na inschrijving schriftelijk verzet aangetekend worden bij het CLB van de vorige school.

 

De vaccinatiegegevens, de gegevens in het kader van de verplichte systematische contactmomenten en indien van toepassing: de begeleiding van leerplichtproblemen, het gemotiveerd verslag, het verslag dat toegang geeft tot een individueel curriculum worden altijd aan het nieuwe CLB bezorgd. Hiertegen is geen verzet mogelijk.

 

Het CLB-dossier wordt bewaard tot ten minste tien jaar na de datum van het laatst uitgevoerde medisch onderzoek. Daarna wordt het dossier vernietigd, maar niet vroeger dan het ogenblik waarop de leerling 25 jaar wordt. Voor leerlingen die hun schoolloopbaan in het buitengewoon onderwijs beëindigden, wordt het dossier vernietigd nadat ze 30 jaar zijn geworden.

  • Klachtenprocedure

Een klacht is een onmiskenbare en duidelijke uiting van ongenoegen of ontevredenheid m.b.t. handelingen of procedures, gesteld door medewerkers van CLB Het Kompas in de uitvoering van hun opdracht. Een klacht wordt bij voorkeur op een informele manier behandeld, in gesprek met de betrokken medewerker, teamleider of directie. Pas wanneer de informele behandeling geen bevredigend resultaat oplevert, kan de formele procedure worden gestart. Het document over deze procedure kan je terugvinden op de website of bij het onthaal van het CLB.

Ouders zijn onze belangrijkste bondgenoten wat betreft de opvoeding en opvolging van onze leerlingen. Wij willen ze dan ook graag op zoveel mogelijke manieren betrekken.

Ouders krijgen 3 maal per jaar een nieuwsbrief en kalender met daarop een overzicht van de geplande activiteiten, vrije dagen en vakantieperiodes.

Wij organiseren ook enkele infomomenten waarop wij onder andere meer uitleg geven over de werking van de school, over de verwachtingen van de stages, over de verschillende studiemogelijkheden, over de schoolverlaters,…

Vier maal per jaar voorzien wij een oudercontact waar wij graag het rapport met de ouders bespreken.

De schoolagenda is een belangrijk informatie-en communicatiemiddel. Wij vragen dan ook aan de ouders om deze wekelijks na te kijken en te ondertekenen zodat opvolging langs beide kanten mogelijk is.

U kan ons elke dag telefonisch bereiken op het nummer 015 24 42 85.

Heeft u nood aan een gesprek, dan bent u altijd welkom. Wij vragen wel om op voorhand een afspraak te maken zodat we voldoende tijd kunnen vrij maken voor dit gesprek.

Op evenementen zoals de opendeurdag of de restaurantdag ontvangen wij u met veel plezier in een ongedwongen sfeer.

Deze raad is samengesteld uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van de ouders , het onderwijspersoneel en de lokale gemeenschap.

In de schoolraad krijgen de personeelsleden, de lokale gemeenschap en de ouders / opvoeders inspraak in het dagelijks onderwijsgebeuren in de school, waarvoor het schoolbestuur de eindverantwoordelijkheid draagt. Verkiezingen voor deze schoolraad gebeuren elke vier jaar.

Er wordt drie keer per schooljaar vergaderd.

Het schoolbestuur is volgens de wet, de overheid en de natuurlijke en/of rechtspersoon die voor de onderwijsinstelling de verantwoordelijkheid opneemt.
Ze is de initiatiefnemer van de school en is verantwoordelijk voor het verder functioneren ervan.
Ze bepaalt het karakter of de strekking van het door hen verstrekte onderwijs.

Onze school maakt deel uit van vzw christelijke scholen Briljant.

Vzw christelijke scholen Briljant biedt gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs aan in Berlaar, Beerzel, Hallaar, Heist-op-den-Berg, Itegem, Koningshooikt, Peulis, Putte en Wiekevorst.