Team

Wie is wie?

In onze school werken ook logopedisten. Zij richten zich op alles wat met taal te maken heeft.

De taak van een logopedist(e) in het buitengewoon onderwijs is om moeilijkheden op vlak van gesproken en geschreven taal te ontdekken (detectie) en te herstellen (remediëren). Ze proberen om je strategieën aan te leren die je verder zal kunnen gebruiken binnen je opleiding.

Binnen onze school werkt het logopedistenteam aan technisch en begrijpend lezen, spelling, taal, uitspraak, sociale vaardigheden, …
Ze werken individueel, in groep of komen mee ondersteunen in de klas.

Tijdens de kiné wordt er gekeken naar het totale psychomotorische beeld van de leerlingen. Ze worden onderzocht op vlak van fijne en grove motoriek, houding, bewegings- en ademhalingsgewoonte.

Indien er tekorten blijken worden er specifieke, individuele psychomotorische oefeningen aangeboden. Tevens kan er kiné opgestart worden als er problemen worden vastgesteld  op psychomotorisch vlak  tijdens de lessen.

Zowel basisoefeningen als meer praktijkgerichte oefeningen komen aan bod. Er wordt gewerkt aan de transfer naar de praktijk- en theorielessen en toepassingen in klassituaties